en fr de 

YANGO Biennale Kinshasa x guerillaclassics @ Kinshasa

August 31, 2021 • Orakle Ngoy, Sarah Solo, Huguette Tolinga, Chengyi Wang, Kay Zhang

Improvisations