en fr de 

Moriya Tsuyoshi

Instruments à cordes
Moriya Tsuyoshi